Aktuality

Inovatívne osivá sú prevenciou proti hladu

Očakáva sa, že do roku 2050 pribudnú na našej planéte ďalšie dve miliardy ľudí. Pridajú sa tak k aktuálnym siedmim miliardám, ktoré už teraz požadujú zdravšie, kvalitnejšie a chutnejšie ovocie,...


Viac...

Odišiel Milan Maloch

Sú ľudia, ktorí sa dostanú do našej pamäte, pretože nielen žili spolu s nami, ale sa nám aj prihovárali a či sme chceli alebo nechceli, ovplyvňovali náš život. Novinár Milan Maloch (83), ktorý...


Viac...

Potravinárstvo na chvoste záujmu

Štátny rozpočet na rok 2018 nevytvára adekvátne finančné predpoklady pre stabilizáciu domáceho potravinárskeho priemyslu. Potravinárska komora Slovenska (PKS) vyjadrila sklamanie nad návrhom...


Viac...

Slovenské potraviny v ofsajde

Slovensko už dávnejšie nie je potravinovo sebestačné. Podiel domácich potravín na pultoch sa aj v tomto roku opäť znížil, a dosahuje už len 37,2 percenta. Vyplýva to z najnovších výsledkov...


Viac...

Roľníci môžu predkladať žiadosti o priame platby

Pôdohospodárska platobná agentúra (PPA) spúšťa predkladanie jednotných žiadostí o priame podpory na rok 2017. Žiadatelia ich môžu predkladať od 10. apríla do 15. mája tohto roku.
"Počet jednotných...


Viac...
banner

Klub poľnohospodárskych novinárov (KPN), ako člena IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists), zastupovala na zasadaní členka KPN, Ing. Vladimíra Debnárová. Bola to pre ňu prvá skúsenosť a príležitosť na osobné stretnutie s kolegami z ďalších členských organizácií z rôznych krajín Európy, ale aj z Kanady, či USA. Na zasadaniach často chýbajú zástupcovia partnerov z krajín Ázie, Afriky, či Južnej Ameriky, pre ktorých cestovné náklady prevyšujú ich možnosti. Aj preto majú väčšiu účasť tzv. „telemítingy“- rokovania prostredníctvom internetu. Zasadnutie v Dubline sa navyše uskutočnilo pomerne krátko po svetovom kongrese IFAJu (v júli 2018 v Holandsku), takže sa sem nepodarilo zvolať dostatočný počet členov s právom hlasovania (min. 14), aby mohli byť prijaté významné dokumenty. Aj z tohto dôvodu členovia výkonného výboru zvažujú zmeny v zásadách účasti a práva hlasovania. Podľa niektorých názorov je aj „on-line účasť“ prostredníctvom internetu (telemíting) plnoprávnou „osobnou účasťou“ s právom hlasovať o návrhoch dokumentov, ktoré by boli zaslané vopred, resp. zdieľané na niektorom cloudovom úložisku. Preto v tomto zmysle prehodnotia a upravia ustanovenia platných Stanov IFAJu. Hlasovať o týchto zmenách budú najskôr účastníci budúcoročného svetového kongresu IFAJ v USA.

Napriek týmto problémom, sa na zasadaní počas dvoch dní prerokúvali návrhy viacerých strategických dokumentov IFAJu: Ostatný návrh „Vízia 2020“ – strategický plán rozvoja IFAJ, bol prijatý v roku 2010 a už dnes mohol predseda IFAJ, Owen Roberts, konštatovať splnenie desiatich zadaných implementačných bodov (napr. zásadne sa podarilo rozšíriť členskú základňu, získať prostriedky pre rôzne partnerské programy pre podporu v menej rozvinutých krajinách, vytvoriť internetovú stránku IFAJ s profilmi agrinovinárov sveta, atď.). Je teda čas zamyslieť sa nad prípravou nového plánu rozvoja IFAJ na ďalšie obdobie, napr. do r.2030. Pre túto úlohu zriadia „Ad-hoc“ pracovnú skupinu, ktorá rozpracuje návrhy prijaté od členských organizácií do konkrétnych úloh. V skupine by mal byť nepárny počet zástupcov členských organizácií, aspoň jeden za každý kontinent. Je možnosť podávať návrhy na členov, ako aj na konkrétne ciele pre IFAJ na ďalšie roky. 

Pokladník IFAJ, Adrian Bell, informoval o aktuálnom stave v príprave založenia „IFAJ foundation“ – nadácie IFAJu, ktorá by mala mať právne možnosti na oficiálne a legálne prijímanie finančných prostriedkov od sponzorov a tie využívať výhradne na pomoc a podporu práce novinárov v menej rozvinutých krajinách. Mala by mať formu „Charitable Incorporated Organization“ - „charitatívna akciová spoločnosť“, teda akéhosi prepojenia možností a.s. a charity. No keďže musí byť nezávislá a zároveň prepojená na „IFAJ Ltd.“ („s.r.o.“ zriadenú pri IFAJ), musia byť jasne nastavené pravidlá, systém schvaľovania, proces voľby „dôverníkov“ („trustees“), ktorých má byť 11 vo výbore. IFAJ oslovil právnika a aktuálne rieši zásadné dokumenty. Pripravené by mali byť na schválenie asi už v januári 2019, aby mohla táto organizácia začať fungovať podľa plánu - od apríla 2019. 

V súčanosti sa aktualizuje aj webstránka IFAJ, kde sa zriaďuje adresár členov – novinárov sveta. Poskytne možnosť vyplniť si svoj profil s fotkou a odkazmi na vlastné články na webe. Bude tam aj „Membership Account“ – účet členskej organizácie, s informáciami ohľadom úhrady členských poplatkov apod. Niektoré materiály budú dostupné len pre členov, iné všeobecne dostupné. Ale zároveň musí byť splnená zásada ochrany osobných údajov a emailových adries. Treba poslať zoznam členov a aktualizovať ho, ak sa zmení. Bude možné kontaktovať člena (cez ochrannú „captchu“), ale rozhodnutie je na každom, či email zverejní. Na jedného člena bude limit cca 10MB na obsah, aj s článkami. Diskutovalo sa o možnosti registrovať sa ako jednotlivec – fyzická osoba, novinár, resp. aj ako nečlen IFAJu a využívať túto stránku, viacerí mali protichodné názory. Diskusia sa nekončí. Predsedajúci zároveň vyzval na používanie facebook profilu IFAJ –skupina novinári (https://www.facebook.com/groups/IFAJournalists/ ). 

Na začiatku druhého rokovacieho dňa boli prítomní novinári rozdelení do niekoľkých menších pracovných skupín, ktoré po asi hodine internej diskusie predložili svoje návrhy na úlohy pre dané oblasti: 

  • Programy partnerstva: v zmysle projektu „Ten2030“ chce IFAJ dosiahnuť nárast sponzorských príspevkov o 10% ročne, a tak sa rozhodli osloviť nielen nadnárodné spoločnosti operujúce v sektore poľnohospodárskej prvovýroby, ale aj veľké potravinárske spoločnosti, ako Mendelez, PepsiCo, Unilever apod. Cieľom je vybudovať databázu sponzorov a súbor možných podporných projektov, ktoré by mohli realizovať v krajinách Ázie, či Afriky (ide najmä o menej rozvinuté krajiny). Rozbehnúť by to chceli v r.2019. Privítajú návrhy možných sponzorov (kontakty) aj projektov (napr. eLearning).
  • Komunikácia: okrem už existujúcich prostriedkov komunikácie IFAJu (web, fb, kongres, stretnutia, apod.) by boli užitočné aj ďalšie výstupy – napr. „uvítací balíček“ informácií pre nových členov a vypracovanie komunikačnej stratégie IFAJ (komunikácia s partnermi, sponzormi apod.), vrátane hlavných prvkov firemnej komunikácie. Úloha pre vedenie.
  • Financovanie svetových kongresov IFAJ: je treba revidovať zodpovednosti členskej organizácie v hosťujúcej krajine a vzťahy so svetovým úradom („Global office“), teda zamestnancami IFAJu, ktorí pracujú na dohodu. Treba vypracovať „toolbox“ – balíček nástrojov IFAJu pre organizáciu kongresov v budúcnosti (ďalší v r.2019 v USA, Minnesota).
  • Členstvo v IFAJ: združuje 43 krajín sveta, zastupuje asi 5000 poľnohospodárskych novinárov a hovorcov. Pošlú zoznam členov, aj kvôli prehľadu, ktorá organizácia má koľko členov – za ktorých platí členské (7€/hlavu). Otvoria diskusiu o výške členského a možno ho prehodnotia. Pravdepodobne bude ustanovená aj nová forma členstva – individuálny člen, nielen v rámci určitej národnej organizácie. Otázne je aké benefity by mali mať títo členovia. Okrem toho je veľa „pripojených“ („Affiliate“) členov, napr. Rumunsko.
  • Profesionálny rozvoj: žiada sa väčšia angažovanosť na webe; hľadajú zručnú osobu s angličtinou na administráciu webu a fb; možnosť dať témy, o čom chceme písať. 

Rozpočet IFAJ: ročne je potrebných asi 120-140 tis. € na prevádzku a aktivity IFAJ. Adrian Bell informoval o situácii v rozpočte IFAJu za rok 2018 (ku koncu októbra): príjmy: 146 250 €, z toho členské 30 000 €, sponzorské 105 000 €, dary 5000 €, priame príjmy 4000 €. Výdavky 161 150 € (ide o deficitný rozpočet, pretože musia čerpať z rezervy). 

Aktualizovaný bude aj dokument „Benefity členstva v IFAJ“, o ktorom sa diskutuje už dlhšie. Podobne aj Plán komunikácie IFAJ („Communication Plan“) – na fb bude dostupné video. Vyše roka už prebieha diskusia o Etickom kódexe („Code of Conduct“), najmä ohľadom procedúr nahlasovania prípadov a možností ich riešenia, o anonymite nahlasovateľa a jeho ochrane atď. O príprave kongresu IFAJ 2019 v USA hovoril Kurt Lawton, zástupca USA: bude 25.-27.7. 2019 v Minnesote, od februára sa bude možné registrovať všetkým novinárom členských organizácií, zapoja do programu aj mladých lídrov. Program upresnia a pošlú v decembri t.r. – budú tam aj prehliadky miestnych fariem a ďalšie možnosti mimo hlavného programu a valného zhromaždenia. Info bude dostupné na webe, fb a v newsletteri IFAJ.

 

PS1: OCENENÍ NOVINÁRI: 

Zaujímavou súčasťou pobytu v Dubline bol aj galavečer oceňovania najlepších príspevkov írskych novinárov v oblasti poľnohospodárstva a potravinárstva – „Journalists Awards 2018“. Ocenené príspevky sú často kritické, idú do hĺbky, musia obsahovať aj číselné analýzy a vyváženú argumentáciu. Ocenenia si prevzali vo viacerých kategóriách významní žurnalisti, ktorí v Írsku požívajú úctu a pozornosť odbornej i laickej verejnosti.

  

PS2: ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE:

IFAJ existuje od roku 1956, no myšlienka spojenia poľnohospodárskych novinárov sveta sa vinie už do roku 1933. Dnes má 50 stálych národných členov a 2 pridružených členov. Organizuje rôzne súťaže novinárskej práce a fotografovania, kongresy, stretnutia, sprostredkúva práce autorov /blogy/, poskytuje členský preukaz, atď. IFAJ je vedený troma hlavnými orgánmi: valné zhromaždenie členov (rozhoduje počas kongresu), výkonný výbor zložený z riadnych členov a predsedníctvo, ktoré sa stretáva min. dvakrát za rok. Administratívnu činnosť IFAJ zabezpečujú členovia svetového úradu (Global office): predseda Owen Roberts (Kanada), podpredsedníčka Lena Johansson (Švédsko), generálny tajomník Steve Werblow (USA), pokladník Adrian Bell (V.Británia). Viď webstránku: https://www.ifaj.org/

 

Pozvánka na Galavečer Top AGRO

Milan Debnár
Logo Top Agro
 

 

MINISTER PÔDOHOSPODÁRSTVA A ROZVOJA VIDIEKA SR

PREDSEDA SLOVENSKEJ POĽNOHOSPODÁRSKEJ A POTRAVINÁRSKEJ KOMORY

PREDSEDA KLUBU POĽNOHOSPODÁRSKYCH NOVINÁROV

 

Vás pozývajú

NA SLÁVNOSTNÉ VYHODNOTENIE

NAJLEPŠÍCH FIRIEM PÔDOHOSPODÁRSKEHO REZORTU

TOP AGRO ZA ROK 2022

Tento projekt je spolufinancovaný Ministerstvom pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky.

PODUJATIE SA USKUTOČNÍ

26. októbra 2023 (štvrtok) o 17.00 hod. v Aule Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre

PROGRAM:

od 17,00 h:

Prípitok, konferenčné priestory

Slávnostné oceňovanie víťazov

Moderuje Martin Jurčo a Barbora Šišoláková

Kultúrny program Pavol Hammel

 18,00 h:

Slávnostná recepcia

 

PARKOVANIE:

pred aulou SPU

 

DRESS CODE:

spoločenské oblečenie


Viac...

Štvrťstoročie úzkeho spojenia poľnohospodárov a novinárov

Juraj Huba

Slovenskí poľnohospodárski novinári sú aj v súčasnosti odhodlaní pripraviť tradičné podujatie Top Agro, ktoré tento rok oslavuje svoje 25. výročie. Vyhodnotenie na základe ekonomických kritérií každoročne pripravuje NPPC – Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva.

„Uvedomujeme si, že podujatie ovplyvňuje pandémia koronavírusu. V tejto chvíli je situácia na Slovensku dobrá a chceme veriť, že bude takou aj v jeseni. Súťaž Top Agro oceňuje nadpriemerné podnikateľské a manažérske výkony. Naše odvetvie čelí existenčným výzvam, a to nielen z titulu nevyspytateľnej pandémie, ale aj preto, že krajina stojí azda pred poslednou možnosťou, ako sa zmobilizovať a zjednotiť v záujme postupného dosiahnutia sebestačnosti. Tá vo svetle očividne sa meniacich klimatických podmienok, návrhov novej SPP a národnej agrárnej politiky nadobúda mimoriadnu vážnosť pre rozvoj Slovenska,“ myslí si Jozef Sedlák, predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov.

Práve v týchto dňoch začínajú...


Viac...

Víťazi sú známi

Debnár Milan

Na obrázku víťazi kategórie obchodné spoločnosti – produkčné oblasti, zľava predseda predstavenstva spoločnosti  AGROCOOP Imeľ, a.s., Alexander Pastorek (III. miesto); výrobný riaditeľ SEMA HŠ, s.r.o. (II. miesto) Sládkovičovo Ing. Marian Halmeš; predseda predstavenstva víťaznej spoločnosti AGROMAČAJ , a.s., Kráľová pri Senci, Juraj Mačaj; generálna riaditeľka Sekcie analýz, výkazníctva a projektov Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR Monika Deneva a zástupca zástupcu spoločnosti BASF Slovensko, s.r.o., Bratislava.

Na Táľoch Klub poľnohospodárskych novinárov ocenil víťazov 24. ročníka prestížnej súťaže TOP AGRO a víťazov 19. ročníka súťaže Najkrajší chotár na Slovensku. Obe súťaže organizuje Klub poľnohospodárskych novinárov v úzkej spolupráci so Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou (SPPK) a Výskumným ústavom ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra.
Slávnostného vyhodnotenia sa zúčastnilo...


Viac...

Jubilantka Lora Dobrucká

Jana Janků

V týchto dňoch sa dožila 80-tky naša kolegyňa novinárka Lora Dobrucká. Čo je na Lore osobité je, že stále pracuje. A nie hocikde a nie na hocijakom poste. Je redaktorkou ekonomického týždenníka TREND a edituje všetky odborné prílohy.

Nesporne ťažká a zodpovedná práca. Navyše, musí spolupracovať s kolegami, ktorí sú od nej aj o tri generácie mladší. Ona to zvláda s pokojom, aj keď pre mnohých termíny odovzdávania rukopisov sú niečo dosť vágne…

A možno práve to, že je stále medzi mladými, ju udržiava mladou. Počas svojej kariéry pracovala len v dvoch redakciách – Roľníckych novinách a Trende. Aj to hovorí veľa o jej charaktere a najmä obľúbenosti. A možno nie všetci vedia, že Lora už celé roky stojí aj ako šéfredaktorka za ročenkou Top Agro. Číta a edituje všetky rukopisy, zodpovedá za fotky, inzerciu, spolupracuje s grafikom…  Veru, bez nej by tá ročenka ťažko vychádzala.

Ako prezrádza meno, Lora je pôvodom Bulharka. Do Bratislavy prišla ako 17-ročná s mamou, ktorá sa stala...


Viac...

Najlepší poľnohospodári za rok 2017

md

Najlepší poľnohospodárski manažéri prevzali 24. októbra už po 23. krát ocenenia za hospodárske výsledky firiem, ktoré riadia. Súčasťou slávnostného večera TOP AGRO, ktorý sa uskutočnil v Senci, bolo aj vyhlásenie víťazov 18. ročníka súťaže o Najkrajší chotár na Slovensku v roku 2018.
Rebríček TOP 100 zostavil Výskumný ústav ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva Národného poľnohospodárskeho a potravinárskeho centra na základe exaktných ekonomických údajov tisíc prihlásených poľnohospodárskych firiem. Na čele stovky najlepších sa ocitli dve firmy s rovnakým počtom bodov.
Jednou z nich je rodinná spoločnosť Agromačaj a.s. z Kráľovej pri Senci (okr. Senec), ktorá prostredníctvom odbytového združenia Zemiakárska zásobuje zemiakmi každého druhého Slováka. Je to jedna z mála poľnohospodárskych firiem na Slovensku, ktorú vedie už šiesta generácia roľníkov pod vedením Juraja Mačaja, nesúca štafetu rodinného hospodárenia na pôde. V roku 1809 sa totiž narodil v Kráľovej pri Senci prvý...


Viac...

Revízia kritérií ekonomickej súťaže TOP AGRO

Juraj Huba

V posledný májový deň sa konalo rokovanie zástupcov NPPC – Výskumného ústavu ekonomiky poľnohospodárstva a potravinárstva, Klubu poľnohospodárskych novinárov pri SSN a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia ku kritériám hodnotenia súťaže Top Agro 2016/2017.

„Top Agro predstavuje každý rok skupinu sto najlepších poľnohospodárskych podnikov, ktoré vedú špičkoví manažéri. Navonok tvoria veľmi pestrú skupinu ľudí, ktorú zjednocuje veľká dávka invencie, rozhodné a energické plnenie úloh a povinností, húževnatosť i trpezlivosť pri zdolávaní toho, čo prináša rýchlo sa meniaci trh a počasie ako večne premenlivý prvok hospodárenia na pôde. Vďaka tomu si tí najlepší vedia poradiť aj v ťažkých situáciách,"hovorí Jozef Sedlák, predseda Klubu poľnohospodárskych novinárov.

Aby kritéria 22. ročníka súťaže Top Agro boli čo najobjektívnejšie a najlepšie odrážali dnešnú ekonomickú realitu, jednotliví organizátori hľadali možnosti ich úpravy. Po vzájomných konzultáciách bolo navrhnuté, že pri...


Viac...

Ovocinári a zeleninári by si mali polepšiť

Jana Janků

 Európske organizácie združujúce výrobcov ovocia a zeleniny by mali mať prospech z jednoduchších pravidiel, zníženia administratívnej záťaže a väčšej finančnej podpory v čase krízy vďaka novej legislatíve EÚ. Tá nadobudla účinnosť 1. júna 2017 Aktualizované a zjednodušené nariadenia o európskom sektore ovocia a zeleniny bude ďalej posilňovať úlohu výrobných a odbytových združení s tým, že sa stanú atraktívnejšími aj pre nečlenov. Súčasne sa má zlepšiť schéma fungovania existujúceho riadenia trhu.

Pred nepredvídateľným vývojom trhu

V krajinách EÚ každoročne dopestuje ovocie a zeleninu 3,4 milióna podnikov za približne o 47 mld. eur. Tejto produkcii sa venuje zhruba štvrtina poľnohospodárskych firiem podnikov v Únii. Podľa najnovších údajov sú združené v zhruba 1 500 výrobno-odbytových združeniach, ktoré pokrývajú 50 % celkovej produkcie.

Od zavedenia ruského embarga na dovoz poľnohospodársko-potravinárskych výrobkov z EÚ v auguste 2014 pomohla Únia pestovateľom ovocia a zeleniny...


Viac...

Stupavské zelé s chránenou značkou

Jana Janků

Európska komisia pridala na zoznam výrobkov s chráneným pôvodom (Register of protected designations of origin – PDO) ďalší typický slovenský produkt. Stala sa ňou kyslá kapusta zo Záhoria, teda stupavské zelé. V zdôvodnení sa uvádza, že ide o  potravinu, ktorá je súčasťou jedál miestnych obyvateľov už niekoľko storočí. Nakrájaná kapusta je vrstvená, nasolená a prešľapaná v kadiach z dreva alebo iného materiálu vhodného na styk s potravinami. Kvasenie prebieha v prírodnom vonkajšom prostredí pri teplotách do 25 °C. Tradičná výrobná metóda bez pridania konzervačných látok sa dodnes zachovala. Stupavské zelé sa tak zaradilo medzi európskych 1 390 výrobkov s chráneným označením. 


Viac...

Odišiel Ján Domin, vinár vizionár

Jozef Sedlák

Vinári a poľnohospodári smútia. V pondelok 25. apríla odišiel vo veku 72 rokov do nebeských vinohradov Ján Domin, veľká postava slovenského poľnohospodárstva i jeho kráľovskej disciplíny – vinohradníctva a vinárstva. Bol predstaviteľom povojnovej generácie, ktorá sa dychtivo učila a potom projektovala, stavala a zveľaďovala moderné slovenské poľnohospodárstvo a potravinárstvo.
Domin vždy predstavoval kontinuitu medzi tým najlepším, čo zanechala generácia jeho rodičov, a súčasnosťou, ktorú vytváral on a jeho rovesníci. Pre Domina bol typický poctivý, až nekompromisne čestný vzťah k pôde, viniču a bobuli hrozna a zároveň bol veľkým inovátorom, zavádzal nové technológie, ale vždy dbal o to, aby víno neznásilňovali a ponechávali mu voľnosť na vyjadrenie všetkých esencií matky prírody.
Sám elegán delónovskeho strihu uviedol na trh zvodnú štíhlu fľašu s vynikajúcim obsahom, ktorá ohúrila nielen domáce vinárske publikum, ale podmanila si aj milovníkov vína v zahraničí.
Domin sa v časoch...


Viac...

Na dne sebestačnosti. Zmena je nevyhnutná

Jozef Sedlák

Zatiaľ sú ojedinelé pokusy pestovať celoročne a vo väčšom meradle slovenské paradajky a dodávať ich do obchodných reťazcov.  

Práve skončené veľkonočné sviatky upozornili, aká je skutočná miera sebestačnosti vo výrobe potravín na Slovensku. Klesla na kritickú hodnotu. V obchodoch bolo a je potravín nadostač, ale nepochádzajú zo slovenských polí, lúk a maštalí. Väčšina z typických jedál, ktoré si Slováci kupovali na veľkonočný stôl, pochádzala z dovozu.

Krátko po druhej svetovej vojne sa Slovensko považovalo za typickú agrárnu krajinu. Takmer polovica obyvateľstva pracovala v poľnohospodárstve, išlo o dva a pol milióna ľudí. Za zhruba jeden ľudský život sa situácia radikálne zmenila.

V poľnohospodárskej prvovýrobe pracuje dnes okolo 50 tisíc ľudí. Pred tridsiatimi rokmi to bolo šesť až sedem razy toľko, no nie všetci vtedy pracovali priamo v poľnohospodárstve, vtedajšie družstvá mali rozvinutú tzv. pridruženú výrobu zameranú na nepoľnohospodárske činnosti a služby. Vari všade mali...


Viac...
KPN
COOP jednota
europska-komisia
agromagazin
Heineken
Hubert
mrvastanko
topolcoanky